English

Bekendtgørelser og kvalitetsdokumentation

Her finder du gældende love og bekendtgørelser for alle vores uddannelser samt lov om erhvervsuddannelser.

Her finder du gældende love og bekendtgørelser for alle vores uddannelser.

Tietgen Handelsgymnasium

Her finder du gældende love og bekendtgørelser for hhx-uddannelsen samt vores kvalitetsdokumentation.

Love og bekendtgørelser

Lov og regler for gymnasiale uddannelser finder du her.

Her finder du oplysninger om fag og læreplaner:

Her finder du oplysninger og regler om prøver og eksamen:

Kvalitetsdokumentation

Ifølge "Bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (LBK nr 810 af 20/06/2018), skal skolen offentligøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen.

Karakterer
Her kan du se, hvilke karakterer Tietgen Handelsgymnasiums elever har fået:

Karakterstatistik

Fravær fra undervisningen 
Vi opgør løbende elevernes fravær fra undervisningen. Det samlede fraværstal for Tietgen Handelsgymnasium i 2018/19 er 8,5%.

Vi registrerer ifølge lovgivningen alle fraværstimer, herunder fravær på grund af sygdom, forsinkede busser og andet begrundet fravær.

Det samlede tal for manglende aflevering af skriftligt arbejde er 9,1%.

Overgangfrekvenser
Oversigt over elevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse:

Fuldførelsesprocent

Gennemførelse og videreuddannelse

Trivsels- og undervisningmiljøundersøgelser
Undersøgelserne gennemføres årligt i samarbejde med uddannelsesbenchmark.dk. Skolen indgår her i et benchmarknetværk med Århus Købmandsskole, Ålborg Handelsskole og Handelsskolen København Nord.

Læs rapporterne ved at klikke herunder:

Elevtrivselsundersøgelse 2018/19

Kvalitetsarbejde på Tietgen Handelsgymnasium

Læs her om vores strategi og årshjul for kvalitetsarbejde og evaluering.

Kvalitetsarbejde på Tietgen Handelsgymnasium

Tietgen Business

Her har vi samlet de væsentligeste love og bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne og kvalitetsdokumentation  på Tietgen Business

Lov om erhvervsuddannelser

Lov om erhvervsuddannelser - loven er lovgrundlaget for alle erhvervsuddannelser i Danmark. 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser er administrativt fastsatte udmøntninger af lovgrundlaget. Her beskrives detaljerne om afviklingen af erhvervsuddannelserne.

Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelser (eux m.v.)

Uddannelsesbekendtgørelserne er den praktiske udmøntning af lov og bekendtgørelse på uddannelsesniveau. Altså hvordan ser detailuddannelser, handelsuddannelser osv. ud. Her får du mere detaljeret information om indholdet i din uddannelse.

Uddannelsesbekendtgørelse Detailhandel med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Eventkoordinator

Uddannelsesbekendtgørelse Handelsuddannelser med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Kontoruddannelser med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Finansuddannelsen

Se desuden undervisningsministeriets website.

Kvalitetsdokumentation

Ifølge "bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (LBK nr. 880 af 19/9 2005), skal vi som uddannelsesinstitution offentligøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen - en kvalitetsdokumentation. 

Vi har inddelt vores kvalitetsdokumentation om Tietgen Business i grundforløb og hovedforløb.

Grundforløb

Den lokale undervisningsplan (LUP) er skolens og bestyrelsens plan, og er fundament for den daglige undervisning. Her beskrives de gældende rammer samt udmøntningen af skolens kernevirke. Her finder du skolens lokale udddannesesplan LUP for 2018-19 for grundforløbet inkl. studiekompetencåret 2018-19. 

Handlingsplan 
Hvert skoleår laver skolens ledelse en handlingsplan for årets undervisning. Handlingsplanen har som mål, at dokumentere skolens strategi for at få stadig flere elever til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Her kan du se handlingsplan for 2018

Elevtrivselsundersøgelse 
Tietgen Business gennemfører en elevtrivselsundersøgelse hvert efterår. Her skal eleverne tage stilling til skolen som helhed inklusiv rammer, miljø, undervisning og serviceniveau. Denne undersøgelse er vores tilstandsrapport og bruges konstruktivt, og via dialog, til at forbedre skolens virke. Her kan du se elevtrivselsundersøgelsen for 2017-18

Nøgletal 
Her finder du skolens tal for fuldførelsesprocent, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgang til anden uddannelse.

Dokumentation 
Fremskrivningstal i forhold til antallet af faglærte og størrelsen af årgange er med til at danne grundlag for udbuddet af eud og eux.

Hovedforløb

Den lokale undervisningsplan(LUP) er skolens fundament for den daglige undervisning. Her beskrives de gældende rammer samt udmøntningen af skolens kernevirke.

>> Lokal undervisningsplan for hovedforløb (LUP) 2018-2019

Nøgletal
Skolens tal for fuldførelsesprocent, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgang til anden uddannelse >> Nøgletal

Udbud 2017 
>> Udbud 2017 dokumentation

Ordensregler
Vores mål er at skabe de bedste mulige rammer for læring gennem faglig udfordring og godt studiemiljø  >> Studie- & ordensregler på Tietgen Hovedforløb