English

Voksenelev

Du er voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft. Som voksenelev aflønnes du på særlige vilkår.

Er du voksenelev?

Du betragtes som voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft.

Du er som voksenelev ansat på præcis samme uddannelsesmæssige betingelser som elever under 25 år. Du tager blot en erhvervsuddannelse for voksne - også kaldet EUV. Uddannelsens sammensætning, længde og indhold tilrettelægges ud fra din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Du kan læse mere om euv business på Tietgen Business her

PRØVETID

Når du bliver ansat som elev, er der en prøvetid på tre måneder. I løbet af denne periode kan både du og virksomheden ophæve uddannelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver dig gerne i den forbindelse.

ARBEJDSTID

Som elev i en virksomhed arbejder du gennemsnitligt 37 timer om ugen.

For elever i detailbranchen gælder, at arbejdstiden gennemsnitligt udgør 37 timer om ugen. Arbejdstiden for en enkelt uge må højst være 45 timer. Som hovedregel skal der i butikker, der har søndagsåbent, over en 16 ugers periode være mindst 8 friweekender. Desuden bør der så vidt muligt højst være 2 på hinanden følgende arbejdssøndage efterfulgt af 2 på hinanden følgende friweekender.

Der gælder særlige regler for jul, påske- og pinselørdag.

Hvis det er begrundet i virksomhedens forhold, kan arbejdstiden tilrettelægges med mindre end 8 friweekender over 16 uger. Der skal i så fald kompenseres enten i form af ekstra frihed eller særligt løntillæg.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2017-2020  og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens Funktionæroverenskomst.

FERIE OG FERIEFRIDAGE

Ferieloven giver elever ret til 5 ugers ferie i det 1. og 2. hele ferieår. Et ferieår løber fra 1. maj til 30. april.

Hvis du er ansat før den 1. juli, har du ret til ferie med løn i dette ferieår.

Hvis du er ansat efter den 1. juli, har du ikke ret til ferie med løn i dette ferieår, men må holde ferie for optjente feriepenge. Når du er ansat efter den 1. juli, har du til gengæld ret til ferie med løn i det første og andet hele ferieår, dvs. i det ferieår, der starter den følgende 1. maj.

Hvis din virksomhed holder lukket under ferie mellem den 1. oktober og den 30. april, har du dog ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster. I henhold til fx Butiksoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten har medarbejdere (herunder elever) ret til 5 feriefridage efter 9 måneders uafbrudt ansættelse i virksomheden.

Vi henviser i øvrigt til HK for yderligere info.

VOKSENTILSKUD

Når du bliver ansat som voksenelev, har din virksomhed mulighed for at søge tilskud til din løn via det jobcenter, virksomheden hører til.

Om virksomheden kan få tilskud, afhænger bl.a. af din uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund. Det kan du læse mere om på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis der ydes tilskud, udgør det 30 kr. eller 40 kr. i timen.

Det kan være en god idé at undersøge, og du er tilskudsberettiget. Du kan bede dit lokale jobcenter om at foretage en vurdering.

PENSION & FRITVALGS LØNKONTO

I henhold til nogle overenskomster, fx funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og  Industriens funktionæroverenskomst, skal elever have pension, når de er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal de ikke.

Ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 er der således ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for din virksomhed, er det disse, der skal følges.

Ifølge nogle overenskomster, herunder ovennævnte, skal du desuden have en fritvalgs lønkonto.

Kontakt din fagforening, hvis du har spørgsmål.

Løn på detailuddannelsen

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Hvis din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, skal du have løn efter overenskomsten alligevel.

Løn for voksenelever efter 1. marts 2019:

Ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 aflønnes voksenelever med 18.987 kr. pr. måned.

Dette er mindstebetalingssatsen. En højere sats kan aftales individuelt. 

Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem HK Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri.

I følge Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service aftales lønnen til voksenelever individuelt.

I funktionæroverenskomsten for handel, viden og service hedder det om voksenelevlønnen, at "lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse".

Industriens funktionæroverenskomst hedder det bl.a., at voksenelever anbefales aflønnet i forhold til "indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar".

Voksenelever, der har været ansat i virksomheden i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens start, skal aflønnes i forhold til indsats, kvalifikationer m.v.

 

Christel Bjerremann

Praktikkonsulent inden for detail og event Telefon: 24 78 46 75 Mail: ciha@tietgen.dk

Claus Øgendahl

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 65 45 20 88 Mail: clog@tietgen.dk

Karin Sievers

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 51 41 21 11 Mail: ksie@tietgen.dk

Søren Holck Skov

Praktikkonsulent inden for detail og handel Telefon: 30 43 30 62 Mail: shsk@tietgen.dk

Tina Jensen

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 10 Mail: tije@tietgen.dk

Lotte Berg

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 11 Mail: land@tietgen.dk