English

Hvad er IBO

IBO går ud på at udvikle en ide ud fra et tema til en modtager udenfor skolen. Det er ideen, som er opgavens produkt.

Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) i samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser

Innovations-brobygnings-opgaven Gennem et op til 5 ugers IBO-forløb i 10. klasse, skal elever i små grupper udvikle ideer der kan løse udfordringer for virksomheder de besøger/samarbejder med.

Undervejs kan de få sparring på deres ideer i forbindelse med den obligatoriske brobygning på erhvervsuddannelser, hvor en del af brobygningsforløbet er henlagt til IBO-ideudvikling.

IBO kobler således innovation, partnerskaber og uddannelsesvejledning i en samlet indsats, for at forbedre OSO opgaven og dens sammenhæng med brobygning til erhvervsuddannelser. Opgaven får gennem en innovationsdidaktikken et øget fokus på praksisfaglighed. Om den tilgang siger Suna Christensen, antropolog, bl.a. i bogen ”Bæredygtig undervisning”:

MED HÅNDEN OG HJERTET

 ”Vi bør udnytte chancen for, at det øgede fokus på praksisfaglighed kan forstærke opfattelsen af, at praktisk viden og kunnen spiller en vigtig rolle i et social og miljømæssigt bæredygtigt samfund. Hvor teoretisk og abstrakt tænkning kan løsrives fra den konkrete verden, så er det praktiske forankret i tid og sted og rummer derfor altid et element af dialog med omgivelserne….

I praktiske sammenhænge er det ofte godt at være nysgerrig og stille spørgsmål, undersøge og undre sig. Og det er der behov for, når opgaverne er praksisrettede og tager afsæt i konkrete problemstillinger i verden. Her får eleverne mulighed for at gøre sig deres egne erfaringer og får på den måde en umiddelbar respons med i deres analyse af problemstillingen.

Beskrivelse af et klassisk IBO forløb gennem 6 faser:

Fase 1: Temavalg

  • Foregår hjemme på skolen. Forløbet er startet med, at eleverne ud fra øvelser i undervisningsmaterialet inddeles i grupper af maks 5 elever ud fra en selvvalgt fælles interesse. Det kan eksempelvis være temaer som ensomhed eller klimaudfordringer. Det er ud fra disse temaer og i disse grupper, at eleverne skal finde relevante virksomheder de kan samarbejde med.

Fase 2: ErhvervsbrobygningErhvervsbrobygning

  • Foregår hos virksomheden.  Eleven skal ved første møde med virksomheden identificere et problem/udfordring indenfor det valgte tema, de ud fra en entreprenør- og innovationstankegang vil forsøge udvikle løsninger til. Der er eksempler på elever der har designet mere bæredygtig emballage, apps og affaldssorteringssystemer osv.

Fase 3: Ideudvikling

  • Foregår hjemme på skolen, hvor eleverne gennem en idegenereringsproces, faciliteret af læreren, skal udvikle mulige løsninger på de problemer/udfordringer, der er identificeret hos virksomheden.

Fase 4: IBO Brobygning

  • Foregår på ungdomsuddannelser: Der er derudover etableret/udbygget samarbejder med erhvervsskoler i forbindelse med brobygningen, hvor eleverne kommer på brobygningsforløb i mindst 2 dage. Den første dag indeholder introduktion til erhvervsskolen, mens anden dag også handler om, at eleverne kan få sparring og udvikle på deres ideer i samarbejde med erhvervsskolelærerne. Efterskolelærerne er, modsat hvad de har været vant til, med på brobygningsforløbene.
  • Nogle efterskoler har derudover valgt at sende alle, eller nogle af eleverne på IBC, hvor eleverne får lov at lære mere om iværksætteri, regnskaber, marketing mv.

Fase 5: IdeforbedringIdéforbedring

  • Kan foregå enten på skolen, virksomhed og/eller ungdomsuddannelse. Efter besøg hos både virksomhed og erhvervsskole(r) har eleverne tid til at færdigudvikle deres ide til et færdigt produkt og forberede en præsentation.

Fase 6: Aflevering

  • Foregår på skolen. Eleverne vender tilbage til deres samarbejdsvirksomhed med en løsning til deres udfordring. Virksomheden giver feedback på ideen, som elevene dernæst tilpasser og gør klar til præsentation. Præsentationen er foregået som en messe eller præsentation for klassen. Virksomhederne er tiltænkt at deltage i disse præsentationer. 

 De 6 faser

Du kan se mere i IBO-modellensom er en hjemmeside til arbejdsbogen. Bogen kan bestilles her, og indeholder dels teoriafsnit med den anvendte innovationsdidaktik, forslag til lektionsplaner og oversigt over de arbejdsark, som kan downloades fra hjemmesiden.

Se introfilmen om IBO-Modellen her under: