English

E2E - projektets organisering

E2E - projektets afsæt

Projektet implementerer metoder og samarbejdsmodeller fra Innovations-Brobygnings-Opgaven – et udviklingsprojekt på efterskoler i 2016/17, der nytænker OSO i 10.kl. og som er støttet af Forsøgs-og Udviklingsmidler fra Efterskoleforeningen.

Særligt er der fokus på implementering af de indhøstede erfaringer omkring IBO:

 • Den øgede motivation, engagement og tro på eget værd i løsning af opgaver for virksomheder.
 • Meningsfulde og positive oplevelser med brobygning til praktik.
 • Styrkelse af den integrerede vejledning for alle elever
 • Brug af netværk og samarbejde på tværs af elevgruppen.
 • Virksomhedernes positive tilkendegivelse af elevers brobygning og praktikbesøg hvor eleverne har forandringsbrillerne på.
 • At samarbejdet mellem elever og virksomheder åbner for praktikmuligheder.

Forsøgs- og Udviklingsprojektet omkring IBO blev evalueret af UC Nordjylland – rapporten kan læses her eller se hovedpointerne i slides her

Organisering, projektleder, projektejer og styregruppe

Tietgen er projektejer og har ansat Karin Skjøth som projektleder. Projektejer og projektleder har beslutningskompetencen omkring økonomi og projektstyring. Der er nedsat en styregruppe samt to arbejdsgrupper.

E2E organisationsdiagram

 Projektet vil levere:

 1. Undervisningsmateriale med konkrete samarbejdsmodeller og koncepter for erhvervsrettede linjefag på efterskoler, virksomheder og fagretninger på erhvervsuddannelser.
 2. Et konkret undervisningsforløb og filmmateriale til IBO og tilpasset brobygning til erhvervsuddannelser, der kan anvendes generelt på alle efterskoler og erhvervsuddannelser i forbindelse med IBO.
 3. Materialerne vil efter endt projektperiode ligge til offentligt brug på E2e hjemmeside EMU samt Efterskoleforeningens hjemmeside og dermed sikre videreførsel.

Undervisningsmaterialerne vil indeholde beskrivelser af mindst et konkret IBO forløb og erhvervsrettet linjefagsforløb inden for hver af de 4 nye hovedområder efter EUD-reformen:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport

Desuden vil materialet indeholde et konkret forløb rettet mod erhvervsgymnasiale science studieretninger.