English

Fra efterskole til erhvervsuddannelse

E2E - projektets overordnede mål er at udvikle undervisning og fag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som bidrager til, at flere efterskoleelever får øje på, interesse for og endelig søger optagelse på en erhvervsuddannelse.

E2E-projektets to indsatser

E2E er støttet med 3,1 mil kr. af Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Projektet forløber fra august 2017 til juli 2019 og er budgetteret at indeholde 12 erhvervsuddannelser og 12 efterskoler i Region Syddanmark.

De to forløb er:

  1. Innovations-Brobygnings-Opgave (IBO), en nytænkning af eksisterende Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10.kl. Et to til fem ugers forløb med udgangspunkt i IBO Modellen, hvor elever arbejder med innovation og brobygning med både erhvervsliv og erhvervsuddannelser
  2. Erhvervsrettede linjefag; Fag på efterskolen som tidsmæssigt strækker sig over et længere forløb og som indeholder et samarbejde med erhvervslivet og som retter sit fokus mod en fagretning på en erhvervsuddannelse, som faget på efterskolen samarbejder med.

Formål

Projektets overordnede mål er at udvikle undervisning og fag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som bidrager til, at flere efterskoleelever får øje på, interesse for og endelig søger optagelse på en erhvervsuddannelse.

Projektet har som overordnet mål at udvikle undervisningsforløb på efterskoler, som understøtter Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi og bestræbelserne på at realisere målsætningerne om, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. Eller 10.kl.  i 2025.

Dertil har projektet målet om at bidrage til målsætningen om at andelen, der vælger en science uddannelse skal stige til 20%

Forudsætningerne for, at ovenstående målsætninger kan indfries, er, at:

  • Elevernes personlige kompetencer styrkes
  • Eleverne opnår kendskab til erhvervskarrieremuligheder
  • Eleverne får positive og meningsfulde oplevelser med brobygning til erhvervsuddannelser og virksomhedspraktik.

Målgruppe

Efterskoleelever i 8., 9. og 10. Kl. i Region Syddanmark på i alt 12 efterskoler og hvor ca. 1200 elever er direkte involveret i enten indsat 1 og/eller indsats 2. 40 efterskolelærere fra de medvirkende efterskoler. 18 undervisere fra 12 erhvervsuddannelser, som ligger i tilknytning til de tilmeldte efterskoler.