English

Strategisk narrativ og værdigrundlag

Tietgen løser en af samfundets vigtigste opgaver - at uddanne til livet og arbejdsmarkedet. Vi arbejder ud fra et strategisk narrativ du kan læse herunder.

Vores strategiske narrativ

Et bæredygtigt Tietgen

Handel åbner vores verden. Det skaber et rum for forbindelser, der kan knytte mennesker sammen i forpligtende relationer, lokalt og globalt. Det rummer potentialet til at takle klodens udfordringer – store som små. Men handel åbner også et rum for konflikt og friktion. Det rummer potentialet til at lukke vores verden. Derfor skal vi konstant have fokus på at udvikle vores købmandskab og gribe forandringernes muligheder på en bæredygtig måde.

Hos Tietgen har vi siden 1954 formet tusindvis af handelsfolk og været en toneangivende stemme i det danske uddannelseslandskab. Tietgen eksisterer for at uddanne fremtidens handelsfolk. I kampen for en bæredygtig verden er det vores virke at skabe handelsfolk, som træder ind i fremtiden med et etisk kompas, der gør dem i stand til at kende forskel på rigtigt og forkert – for dem selv, for fællesskabet og for samfundet.

Tietgens rødder og inspiration rækker tilbage til odenseaneren C.F. Tietgen, der som en af dansk erhvervslivs mest innovative, handlekraftige og internationalt orienterede ledere var bannerfører for det industrielle gennembrud. Verden har forandret sig lige siden, men om fremskridtet følger, afhænger af vores evne til at danne og oplyse. Derfor har vi i foreningen mellem det visionære og det virkelystne altid udfordret merkantile ledere til at træffe modige beslutninger, hvor ordentlighed og respekt er i centrum.

Vi tror på, at dannelse sker i krydsfeltet mellem menneskers selverkendelse, forståelse for omverdenen og søgen efter at realisere deres potentiale. Med vores forskellige programmer vil vi motivere elever og kursister til at være aktive og medfølende verdensborgere, der med et åbent sind lærer gennem hele livet.

På Tietgen er vi kendetegnet ved et stærkt fællesskab. Vi samarbejder i forpligtende og meningsfulde relationer. Vores tre dyder sætter retningen for vores handlinger. Vi stræber efter at være nysgerrige. Vi lytter til hinanden, er åbne over for muligheder og søger nye veje. Vi stræber efter at være ordentlige. Vi er ærlige, tager ansvar for fællesskabet og skal være til at stole på. Vi stræber efter at være modige. Vi udviser handlekraft og har gåpåmod.

Alle, som kommer til Tietgen, skal tage stilling til, hvem de er, hvad de mener er rigtigt og forkert, samt hvordan de kan bidrage til at åbne vores verden og skabe tætte, forpligtende bånd. Dermed skaber vi en meningsfuld organisation, som former morgendagens ledere, iværksættere og virksomheder. Vi vil være frontløber og inspirationskilde for merkantil dannelse verden over. Vi vil skabe værdi for en bæredygtig fremtid, for fællesskabet og samfundet.

Tietgen – for fremtiden

 

Værdigrundlag

Oplevelser for livet

Vores udgangspunkt er at skabe de bedst mulige rammer for læring for voreselever/studerende/kursister og aftagere. 

Vi skaber lære- og væresteder i et godt studiemiljø der er præget af forståelse og empati mellem medarbejder, lærer og elev/studerende/kursist. Vi kommer hurtigt fra idé til marked og tænker i helheder, samtidig med at vi gør det nemt og fleksibelt for den enkelte og virksomheder at erhverve de kompetencer, de efterspørger.

Vores undervisning bygger på forståelsen af den enkelte elev/studerende/kursist som et individ med personlige karaktertræk, læringsstil og fagligt niveau. Derfor kan vi vejlede og coache den enkelte elev/studerende/kursist og understøtte både sociale og faglige kompetencer. Ligeledes vil vi sikre, at den enkelte og virksomhederne får den ydelse, der netop matcher deres behov.

Vi er praksisnære, professionelle og har stor indlevelsesevne. 

Vi tilbyder en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes og virksomheders hverdag. Derfor er vore undervisere kendetegnet ved højt fagligt praksisnært niveau, så de kan fange den enkelte ved at få praksis og teori til at gå op i en højere enhed, der sikrer, at den enkelte direkte kan overføre uddannelse til sin praktiske hverdag. Det der læres kan bruges på jobbet.  

Det handler om individet i fællesskabet

Vi ved, at det er den enkeltes indsats og indstilling, der gør forskellen, både for sig selv og for gruppen.

Vi er aktive medspillere og sætter en ære i at udvikle elevernes arbejds- og studievaner så den enkelte elevs kompetencer og interesser bliver den drivende faktor, som motivation for uddannelsen og samtidig motivere til at indgå i et konstruktivt og udviklende samarbejde med øvrige elever i projektgrupper. Herved skabes de bedste forudsætninger for både faglig- personlig- og social udvikling.

Vi giver den enkelte mulighed for at skabe resultater og udvikle sig.

Vi motiverer den enkelte elev/studerende/kursist til at tage initiativer i forhold til øvrige elever, projekter og uddannelse og støtter den personlige udvikling gennem mentorordning og coaching. Vi udfordrer eleverne på forskellige niveauer, giver konstruktiv kritik og medvirker til, at eleven opnår en høj social, personlig og faglig udvikling.

Vi deler viden og fremmer initiativ og samarbejde.

Vi skaber forudsætningerne for den bedste læring og karriereudvikling for hinanden i både formelle og uformelle sammenhænge, ved at dele viden, materialer og kontakter og medvirker hermed til at vi løfter hinanden fagligt og personligt under hensyntagen til et konstant foranderligt arbejdsmarked.

Vi samarbejder

Vi er imødekommende og samarbejder for at skabe værdi.

Vi er aktive medspillere i alt hvad vi gør, og vi indgår i tætte relationer for at udveksle idéer og initiere projekter. Derfor forholder vi os aktivt og konstruktivt til egen og andres hverdag. Vi tager ejerskab i løsning af opgaver. I takt med behov og forventninger er vi aktive i informationssøgning og kommunikerer præcist og effektivt internt og med omverdenen.

Vi er tillids- og ansvarsfulde og samarbejder på tværs af organisationen.

Vi indgår i samarbejde på tværs af skolens afdelinger og faggrupper ud fra vores overbevisning om at, vi herved opnår højeste niveau af innovation og integration og dermed medvirker til at skabe det bedste lærings- og arbejdsmiljø under hensyntagen til at vi er forskellige, men styrer mod samme mål.

Vi er engagerede og bygger stærke relationer.

Vi tilstræber at give alle medarbejdere mulighed for at erhverve relevante kompetencer, ud fra samstemmende fælles- og egne mål. Vi deler viden i hele medarbejderstaben, er engagerede og skaber relationer, både interne og eksterne, og sikrer derved et dynamisk og innovativt læringsmiljø med fokus på kvalitet og resultater.

Langsigtede mål

Tietgen skal være blandt de bedste større merkantile kompetence- og uddannelsescentre i Danmark målt på tilfredsheden hos elever, studerende, kursister og aftagere.

Tietgen skal udvikle partnerskaber og netværk med erhvervslivet og være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder.

Tietgen vil med Tietgen KompetenceCenter udvikle et dynamisk videnscenter med opgaver såvel lokalt, regionalt som landsdækkende. Internationale kursusaktiviteter fastholdes og udvikles.

Tietgen prioriterer i relevant omfang internationalisering og innovation som integrerede i skolens aktiviteter.

Tietgen vil aktivt medvirke til, at Erhvervsakademiet Lillebælt udvikles, med fokus på hvad der er bedst for løsningen af de uddannelsesmæssige opgaver.

Tietgens interessenter skal opfatte, at skolen efterlever de fastlagte værdier.

Tietgen vil prioritere ressourcer og indsatser ud fra, at skolen løser opgaver på samfundets vegne.

Tietgen skal have en størrelse, indtjening og konsolidering, der sikrer selvstændighed og økonomiske ressourcer til udvikling og investeringer i fremtidig kompetenceudvikling.