English

Elev under 25 år

Hvilke regler er der for arbejdstid? Hvad skal eleven have i løn? Hvad med pension og fritvalgs lønkonto? Og hvad med lønrefusion, når eleven skal på skoleophold? Er du i tvivl om hvilke regler, der er gældende for din elev, så læs med her.

Prøvetid

Når du ansætter en elev i din virksomhed, er der en prøvetid på 3 måneder. I løbet af denne periode kan både du og eleven ophæve uddanelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver gerne i den forbindelse.

Arbejdstid

En elev i en virksomhed arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen.

For elever i detailbranchen gælder, at arbejdstiden gennemsnitligt udgør 37 timer om ugen. Arbejdstiden for en enkelt uge må højst være 45 timer. Som hovedregel skal der i butikker, der har søndagsåbent, over en 16 ugers periode være mindst 8 friweekender. Desuden bør der så vidt muligt højst være 2 på hinanden følgende arbejdssøndage efterfulgt af 2 på hinanden følgende friweekender.

Der gælder særlige regler for jul, påske- og pinselørdag.

Hvis det er begrundet i virksomhedens forhold, kan arbejdstiden tilrettelægges med mindre end 8 friweekender over 16 uger. Der skal i så fald kompenseres enten i form af ekstra frihed eller særligt løntillæg.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2017-2020  og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens Funktionæroverenskomst.

Ferie og feriefridage

Ifølge ferieloven har alle ansatte har ret til 25 dages ferie hvert ferieår, som går fra 1. maj til 30. april. Dette gælder også elever.

Ferieloven siger, at "elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse". 

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.

Bemærk: Hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster. I henhold til fx Butiksoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten har medarbejdere (herunder elever) ret til 5 feriefridage efter 9 måneders uafbrudt ansættelse i virksomheden.

Elevløn, pension og Fritvalgs Lønkonto

Alle virksomheder, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. for området, uanset om virksomheden har en overenskomst eller ej.

Det er således virksomhedens ansvar, at overenskomstens bestemmelser vedr. løn, pension og fritvalgs lønkonto følges.

Løn, pension & Fritvalgs Lønkonto - Detail

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

For elever, der påbegyndte deres grundforløb efter den 1. august 2015, gælder ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 flg. satser pr. 1. marts 2020:

1. år pr. måned: 11.929 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 13.214 kr.
3. år pr. måned: 14.420 kr.

Ved 2 års elevtid starter eleven på sats 2, dvs. 13.214 kr. Ved 1 års elevtid starter eleven på sats 3.

Elever med eux, stx, htx, hf eller hhx ydes et tillæg på 1.045 kr. pr. måned.

For elever, der påbegyndte deres grundforløb før den 1. august 2015, gælder ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 flg. satser pr. 1. marts 2019:

1. år pr. måned: 11.088 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 12.373 kr. (gælder kun Ny mesterlære og Butiksmedhjælper)
3. år pr. måned: 13.612 kr.
4. år pr. måned: 14.746 kr.

Ved uddannelsen til salgsassistent starter eleven på sats 3, dvs. 13.612 kr.

Elever med stx, htx eller hhx ydes et tillæg på 850 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser.

Pension & Fritvalgs Lønkonto

Ifølge Butiksoverenskomsten er der ikke pension til elever. Ifølge Butiksoverenskomsten skal elever have en fritvalgs lønkonto.

PraktikService kan ikke herudover rådgive om disse spørgsmål, men henviser til arbejdsmarkedets parter.

Løn, pension & Fritvalgs Lønkonto - Kontor, Handel og Event

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem HK/Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri.

Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, lønsatser pr. 1. marts 2019:

1. år pr. måned: 12.519 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 13.774 kr. 
3. år pr. måned: 14.822 kr.

Ved en 2-årig uddannelsesaftale starter eleven således på 13.774 kr.

Elever med stx, htx, hf eller hhx ydes et tillæg på 860 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser og tillæg.

Pension & Fritvalgs Lønkonto

PraktikService kan ikke rådgive vedr. pension og fritvalgs lønkonto, men henviser til arbejdsmarkedets parter.

Lønrefusion

Når eleven er på skoleophold (inkl. grundforløb som led i en uddannelsesaftale, dvs. praktikadgangsvej eller Ny mesterlære), kan din virksomhed få refunderet elevlønnen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Er din elev i lære i din virksomhed i 2 år, ydes lønrefusion efter satserne for hhv. 3.- og 4.-årselever.

I 2019 udgør satsen for lønrefusion pr. skoleuge:

  • 1.-årselever: 2.750 kr.
  • 2.-årselever: 3.040 kr.
  • 3.-årselever: 3.470 kr.
  • 4.-årselever: 4.040 kr.

I 2018 udgør satsen for lønrefusion pr. skoleuge:

  • 1.-årselever: 2.560 kr.
  • 2.-årselever: 2.840 kr.
  • 3.-årselever: 3.200 kr.
  • 4.-årselever: 3.760 kr.

SPØRGSMÅL TIL LØNREFUSION

Har du spørgsmål til lønrefusion er du velkommen til at kontakte en af vores uddannelsessekretærer, se kontaktinfo herunder.