English

Regler for elevers løn, arbejdstid og ferie

Hvilke regler er der for arbejdstid? Hvad skal eleven have i løn? Og hvordan fungerer det, når eleven skal på skoleophold? Er du i tvivl om hvilke regler, der er gældende for din elev, så læs med her

Regler for elevers arbejdstid, ferie eller løn

Når din virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en elev, er du også ansvarlig for at overholde regler om arbejdstid, sørge for at eleven får den rigtige løn og andre gældende regler. 

Elevløn

Elevernes løn er fastsat efter din branches overenskomst. Er din virksomhed ikke omfattet af en overenskomst, skal eleverne alligevel have løn efter overenskomsten. Overenskomsten er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Løn på detailuddannelsen

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Løn for elever efter 1. august 2015

For elever, der påbegyndte deres grundforløb efter den 1. august 2015, gælder ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 flg. satser pr. 1. marts 2018:

1. år pr. måned: 11.534 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 12.776 kr.
3. år pr. måned: 13.942 kr.

Ved 2 års elevtid starter eleven på sats 2, dvs. 12.776 kr. Ved 1 års elevtid starter eleven på sats 3.

Elever med eux, stx, htx, hf eller hhx ydes et tillæg på 1.045 kr. pr. måned.


Løn for elever før 1. august 2015

For elever, der påbegyndte deres grundforløb før den 1. august 2015, gælder ifølge butiksoverenskomsten 2014-2017 flg. satser pr. 1. marts 2018:

1. år pr. måned: 10.902 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 12.166 kr. (gælder kun Ny mesterlære og Butiksmedhjælper)
3. år pr. måned: 13.385 kr.
4. år pr. måned: 14.500 kr.

Ved uddannelsen til salgsassistent starter eleven på sats 3, dvs. 13.385 kr.

Elever med stx, htx eller hhx ydes et tillæg på 850 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser.

 

Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem HK/Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri.

Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, lønsatser pr. 1. marts 2018:

1. år pr. måned: 12.310 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 13.544 kr. 
3. år pr. måned: 14.672 kr.

Ved en 2-årig uddannelsesaftale starter eleven således på sats 2, dvs. 13.544 kr.

Elever med stx, htx, hf eller hhx ydes et tillæg på 860 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser og tillæg.

Pension

I henhold til nogle overenskomster, fx funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens funktionæroverenskomst, skal elever have pension, når de er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal de ikke.

Ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 er der ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for virksomheden, er det disse, der skal følges.

PraktikService kan ikke rådgive om pensionsspørgsmål, men henviser til arbejdsmarkedets parter og gældende overenskomster.

Arbejdstid

En elev i en virksomhed arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen

For elever i detailbranchen gælder, at arbejdstiden gennemsnitligt udgør 37 timer om ugen. Arbejdstiden for en enkelt uge må højst være 45 timer. Som hovedregel skal der over en 16 ugers periode være mindst 8 friweekender. Desuden bør der så vidt muligt højst være 2 på hinanden følgende arbejdssøndage efterfulgt af 2 på hinanden følgende friweekender.

Der gælder særlige regler for jul, påske- og pinselørdag.

Hvis det er begrundet i virksomhedens forhold, kan arbejdstiden tilrettelægges med mindre end 8 friweekender over 16 uger. Der skal i så fald kompenseres enten i form af ekstra frihed eller særligt løntillæg.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2017-2020  og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens Funktionæroverenskomst.

Lønrefusion

Når eleven er på skoleophold (inkl. grundforløb som led i en uddannelsesaftale, enten praktikadgangsvej eller Ny mesterlære), kan din virksomhed få refunderet elevlønnen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Er din elev i lære i din virksomhed i 2 år, ydes lønrefusion efter satserne for hhv. 3.- og 4.-årselever.

For 2018 udgør satsen for lønrefusion pr. skoleuge:

  • 1.-årselever: 2.560 kr.
  • 2.-årselever: 2.840 kr.
  • 3.-årselever: 3.200 kr.
  • 4.-årselever: 3.760 kr.

I 2017 udgør satsen for lønrefusion pr. skoleuge:

  • 1.-årselever: 2.520 kr.
  • 2.-årselever: 2.790 kr.
  • 3.-årselever: 3.150 kr.
  • 4.-årselever: 3.710 kr.

Spørgsmål til lønrefusion

Har du spørgsmål om lønrefusion til voksenelever er du velkommen til at kontakte en af vores uddannelsessekretærer:

Lotte Berg

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 11 Mail: land@tietgen.dk

Tina Jensen

Uddannelsessekretær for hovedforløbet Telefon: 65 45 25 10 Mail: tije@tietgen.dk