English

Voksenelever

For voksenelever gælder andre regler for bl.a. løn og pension

Voksenelev og lønrefusion

Hvad er en voksenelev?

En elev betragtes som voksenelev, hvis vedkommende er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft. Når din virksomhed laver en uddannelsesaftale med en voksenelv, har du som arbejdsgiver mulighed for at få tilskud til elevens løn.

En voksenelev er ansat på præcis samme uddannelsesmæssige betingelser, som elever under 25 og kommer ud med samme uddannelse. Vokseneleverne tager blot en erhvervsuddannelse rettet mod unge over 25 år - også kaldet EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne). Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er tilpasset den enkelte elevs erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Du kan læse mere om EUV på Tietgen Business her

Løn til voksenelever

Lønen til voksenelever er fastsat efter din branches overenskomst. Hvis din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, skal eleverne alligevel have løn efter overenskomsten. Overenskomsten er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Løn på detailuddannelsen

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Løn for voksenelever efter 1. august 2015

Elever, der påbegyndte deres grundforløb efter den 1. august 2015,  skal ifølge butiksoverenskomsten 2017-2020 aflønnes med 18.666 kr. pr. måned.


Løn for voksenelever før 1. august 2015

Elever, der påbegyndte deres grundforløb før den 1. august 2015,  skal ifølge butiksoverenskomsten 2014-2017 aflønnes med 18.666 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser.

 

Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter funktionæroverenskomsten for handel, viden og service mellem HK/Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri, herunder HK/Privat.

I følge Funktionæroverenskomsten for handel, viden og services' lønsatser pr. 1. marts 2017 aftales lønnen til voksenelever individuelt.

I funktionæroverenskomsten for handel, viden og service hedder det om voksenelevlønnen, at "lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse".

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser og tillæg.

Industriens funktionæroverenskomstens pr. 1. marts 2017 hedder det bl.a., at voksenelever anbefales aflønnet i forhold til "indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar".

Voksenelever, der har været ansat i virksomheden i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens start, skal dog aflønnes i forhold til indsats, kvalifikationer m.v.

 

Tilskud

Indgår din virksomhed en uddannelsesaftale med en voksenelev, har du som arbejdsgiver mulighed for at få tilskud til elevens løn fra Staten (det lokale jobcenter).

Bemærk at tilskuddet til voksenelever er betinget af, at eleven er fyldt 25 år senest ved starten af den samlede uddannelse, dvs. ved starten af grundforløbet eller indledende RKV (realkompetencevurdering).

Tilskuddet afhænger også af elevens uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund, og det kan du læse mere om på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Tilskuddet udgør 30 kr. eller 40 kr. i timen.

Sådan søger du tilskud

Voksentilskuddet kan søges via VITAS.

Bemærk: Ansøgningen skal være jobcenteret i hænde senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse! 

Lønrefusion til voksenelever

Når eleven er på skoleophold (inkl. grundforløb som led i en uddannelsesaftale, enten praktikadgangsvej eller Ny mesterlære), kan virksomheden få refunderet elevlønnen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

For 2018 udgør satsen for lønrefusion pr. skoleuge:
Voksenelever: 5.100 kr.

I 2017 udgjorde satsen for lønrefusion pr. skoleuge:
Voksenelever: 5.030 kr.

Du kan søge om lønrefusion for voksne på virk.dk.

Bemærk, at lønrefusion for voksenelever først kan søges, når eleven har afsluttet sit første skoleophold.